Documentatie

Hier vind u diverse documentatie met betrekking tot onze school.

Schoolplan

Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Klik hier om het schoolplan te downloaden.

Schoolgids

Veel van de informatie die op deze website terug te vinden is, kunt u nog eens rustig nalezen in onze schoolgids.  klik hier om de schoolgids te downloaden.

Elk jaar wordt een actuele schoolgids-bijlage uitgegeven. U vindt hier o.a. de kosten, het personeel en het vakantierooster.   klik hierom de schoolgids-bijlage te downloaden.

Pestprotocol

Wij vinden dat we gezamenlijk, dus ouders, leerkrachten en kinderen, moeten zorgdragen voor een veilige leer - en speelomgeving. Binnen onze school maken we daarom gebruik van het zogenaamde pestprotocol. Er is een stappenplan opgesteld dat in werking treedt als wij merken dat er sprake is van incidenteel of structureel pestgedrag. Klik hier om het pestprotocol van Het Plein te downloaden.

medisch protocol

Onze school beschikt over een medisch protocol. Deze is opvraagbaar bij de directie.

Europees sociaal fonds  

Ook in schooljaar 2017-2018 ESF-subsidie voor PrO-/vso-scholen aangevraagd

De gemeente Amsterdam heeft voor de PrO-/VSO-scholen, gevestigd in de arbeidsmarktregio Groot Amsterdam, ESF-subsidie aangevraagd onder de projectnaam "PRO VSO Amsterdam 2017-2018". Middels deze ESF-subsidie wil de coördinerende gemeente Amsterdam faciliteren dat de PrO-/VSO-scholen extra middelen kunnen investeren in arbeidstoeleiding en duurzame arbeidsinpassing/ - participatie van leerlingen in het schooljaar 2017-2018.

Jongeren van PrO-/vso-scholen zijn extra kwetsbaar op de arbeidsmarkt. Deze jongeren hebben veelal moeite met het verkrijgen en/of behouden van een baan. Vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) is voor deze groep 166 miljoen euro beschikbaar gesteld, met als doel het terugdringen van jeugdwerkeloosheid en arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Ondanks de stappen die de afgelopen jaren reeds zijn gezet dankzij ESF-subsidie, is het voor jongeren van PrO-/vso-scholen nog altijd niet vanzelfsprekend dat zij een plek op de arbeidsmarkt weten te bemachtigen en te behouden. In ‘Aanvalsplan Jeugdwerkloosheid 2015-2018’ van de gemeente Amsterdam, komt naar voren dat verdere financiële ondersteuning voor verbetering van aansluiting met de regionale arbeidsmarkt essentieel blijkt te zijn.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door het Europees Sociaal Fonds van de Europese Unie