ondersteuning jeugdhulpverlening

Wanneer een leerling extra hulp of ondersteuning nodig heeft, dan is er op school daarvoor een team van jeugdhulpverleners voorhanden. De hulpverleners kunnen individuele begeleiding/groepsbegeleiding en behandeling bieden. Zij werken nauw samen met de ouders en het gezin, zodat de leerlingen zich ook thuis optimaal ontwikkelen.

De vaste jeugdhulpverleners zijn verbonden aan een school en vormen een vertrouwd gezicht op school. Zo krijgt u als ouder – en ook uw kind en de docent - zo min mogelijk met verschillende hulpverleners te maken en hoeft u uw verhaal niet telkens opnieuw te vertellen. De hulpverleners zijn dichtbij en gemakkelijk te bereiken; er is voor deze hulp op school geen verwijzing nodig.   


Ouder- en Kindteam

De school is een belangrijke samenwerkingspartner van het OKT.

Als er zorgen zijn over een leerling of zijn/haar gezinssituatie en school kan vanuit de interne zorgstructuur onvoldoende bieden, dan betrekt de zorgcoördinator de ouder- en kindadviseur. Zo sluit het Ouder- en Kindteam aan op de zorgstructuur van school. Hoe eerder dit gebeurt, hoe eerder het gezin de juiste hulp of ondersteuning krijgt. Wij stimuleren de ouders om school te (blijven) informeren en te betrekken bij de samenwerking, zodat de zorg in de klas en thuis goed op elkaar afgestemd zijn. De medewerkers van het Ouder- en Kindteam zijn onafhankelijk van school.

Ouders en leerlingen kunnen direct naar een ouder- en kindadviseur, zonder tussenkomst van school of huisarts. De ouder- en kindadviseur overlegt altijd met ouders of jongeren over terugkoppeling naar school, zodat er snel een integrale aanpak op gang komt. Leidend is de hulpvraag van ouders en/of jongere. Wij gaan uit van overleg met de ouders en overleggen nooit met anderen zonder toestemming van ouders.


ATOS Salto

ATOS& Salto bieden hulp op verschillende gebieden. Aan u als ouders thuis, voor het kind individueel op school en er wordt extra ondersteuning aan leraren geboden op school. Bij beide programma’s ziet school dat uw zoon of dochter achter loopt op school, niet lekker in zijn of haar vel zit, gedragsproblemen heeft en/of spijbelt. De problemen zorgen ervoor dat het niet goed gaat met uw kind op school. Vaak hebben de problemen ook invloed op de sociale contacten van uw kind, de thuissituatie en de manier waarop u uw kind opvoedt. Wat extra ondersteuning aan uw kind, de thuissituatie en aan de leerkracht kan dan fijn zijn. Samen gaan we kijken hoe we iedereen zo goed mogelijk kunnen ondersteunen, zodat het uiteindelijk weer goed gaat met uw kind. Het traject duurt vaak 10 tot 12 maanden.


Yoep 

Wat doet YOEP?

 • Jongeren helpen van 6 tot 23 jaar die dreigen vast te lopen of vastgelopen zijn in het dagelijks leven (thuis, op school of in de vrije tijd).
 • Onderzoeken wat nodig is, een plan maken en behandeling geven om de jongere zo snel mogelijk op weg te helpen.

Hoe werken we hier op school:

 • Een van onze psychologen of orthopedagogen is 1,5 dag per week op school aanwezig. We sluiten aan bij overleggen met school, nemen soms een kijkje in de klassen en helpen school als zij vragen hebben.
 • Als school vragen heeft over uw kind of zich zorgen maakt kunnen zij met ons overleggen of wij hierbij kunnen helpen.
 • Als wij uw kind kunnen helpen gaan we samen met school eerst met u in gesprek om te bespreken of u dit ook goed vindt en te vertellen wat we kunnen doen.
 • YOEP werkt met het functioneringsprofiel. Samen met u als ouders, uw kind en school maken we door het invullen van een vragenlijst een ‘foto’ van hoe het nu met uw kind gaat in zijn omgeving (op school, thuis, op werk en/of stage en in de vrije tijd). Dit functioneringsprofiel is de basis voor ons plan van aanpak.
 • Het plan van aanpak bespreken we eerste met u en daarna ook met school, zodat zij weten wat wij gaan doen. Samen kijken we welke dingen school moet weten en welke dingen niet.
 • We kunnen jullie op de volgende manieren helpen:
 • Een korte behandeling inzetten voor uw kind
 • School ondersteunen door adviezen te geven
 • U als ouders ondersteunen door adviezen te geven
 • Indien nodig verder onderzoek doen naar waar de problemen van uw kind vandaan komen
 • Andere hulpverlening inzetten om u en uw kind zo goed mogelijk verder te helpen
 • Als wij hulp bieden zullen we na een tijdje met elkaar bespreken hoe het gaat.
 • Als het goed gaat kunnen we de hulp afsluiten en kunt u weer samen met school verder.
 • Als het nog niet goed gaat, kijken we wat er nog moet gebeuren en kunnen we besluiten om nieuwe afspraken met elkaar te maken. 
Klik hier voor een filmpje over de werkwijze van Yoep. 

Sensa Zorg

Kinderen en jongeren kunnen door hun gedrag of beperking zorgen voor overbelasting en problematiek van uiteenlopende aard, waardoor spanningen in een gezin flink kunnen oplopen. Sensa Zorg kan hulp bieden in deze gezinnen wanneer één of meerdere kinderen geïndiceerd zijn voor pedagogische ondersteuning en/of begeleiding. In ons werk houden wij rekening met de cultuur binnen het gezin en van het gezin.  Onze hulp kan variëren van individuele schoolbegeleiding tot structuur aanbrengen in de dag totdat het kind naar bed gaat. Ook hulp bij het zoeken naar geschikte vrijetijdsbestedingen en het begeleiden daarvan ziet Sensa Zorg als een belangrijke taak. 

De hulpvraag van kind en/of ouders bepaalt uiteindelijk hoe de ondersteuning eruit gaat zien en in overleg met de cliënt(en) wordt deze ondersteuning afgestemd. De ondersteuning is erop gericht om de cliënt te stimuleren in de sociaal-emotionele, motorische en/of cognitieve ontwikkeling. Dit doen wij vanuit een systeemgerichte benadering. Wij richten ons o.a. op:

 • Vergroten/bevorderen van de zelfredzaamheid/zelfstandigheid;
 • Stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling;
 • Stimuleren van de motorische en/of cognitieve ontwikkeling;
 • Opbouwen van een positief zelfbeeld;
 • Aanbrengen van structuur;
 • Aanbrengen/verbeteren van het dagelijkse ritme;
 • Leren omgaan met regels en grenzen;
 • Leren omgaan met vrijheden;
 • Bewuste keuzes leren maken;
 • Etc., etc.
Gedurende dit gehele traject staat het kind centraal maar zullen ook de ouders een belangrijke rol spelen.

Philadelphia

Informatie volgt. 


Begeleider Passend Onderwijs

Informatie volgt.


schoolondersteuningsplan

In een zogenaamd schoolondersteuningsplan staat te lezen hoe de zorg aan leerlingen georganiseerd is. Klik hier om het plan te downloaden.