ondersteuning jeugdhulpverlening

Wanneer een leerling extra hulp of ondersteuning nodig heeft, dan is er op school daarvoor een team van jeugdhulpverleners voorhanden. De hulpverleners kunnen individuele begeleiding/groepsbegeleiding en behandeling bieden. Zij werken nauw samen met de ouders en het gezin, zodat de leerlingen zich ook thuis optimaal ontwikkelen.
De vaste jeugdhulpverleners zijn verbonden aan een school en vormen een vertrouwd gezicht op school. Zo krijgt u als ouder – en ook uw kind en de docent - zo min mogelijk met verschillende hulpverleners te maken en hoeft u uw verhaal niet telkens opnieuw te vertellen. De hulpverleners zijn dichtbij en gemakkelijk te bereiken; er is voor deze hulp op school geen verwijzing nodig.  Klik hier voor een overzicht van het ondersteuningsaanbod van onze school. Ouder en Kindadvsiseur

Als er zorgen zijn over een leerling of zijn/haar gezinssituatie en school kan vanuit de interne zorgstructuur onvoldoende bieden, dan betrekt de zorgcoördinator de ouder- en kindadviseur. Zo sluit het Ouder- en Kindteam aan op de zorgstructuur van school. Hoe eerder dit gebeurt, hoe eerder het gezin de juiste hulp of ondersteuning krijgt. Wij stimuleren de ouders om school te (blijven) informeren en te betrekken bij de samenwerking, zodat de zorg in de klas en thuis goed op elkaar afgestemd zijn. De medewerkers van het Ouder- en Kindteam zijn onafhankelijk van school.


ALTRA

Bij beide programma’s ziet school dat uw zoon of dochter achter loopt op school, niet lekker in zijn of haar vel zit, gedragsproblemen heeft en/of spijbelt. De problemen zorgen ervoor dat het niet goed gaat met uw kind op school. Vaak hebben de problemen ook invloed op de sociale contacten van uw kind, de thuissituatie en de manier waarop u uw kind opvoedt. Wat extra ondersteuning aan uw kind, de thuissituatie en aan de leerkracht kan dan fijn zijn. Samen gaan we kijken hoe we iedereen zo goed mogelijk kunnen ondersteunen, zodat het uiteindelijk weer goed gaat met uw kind. Het traject duurt vaak 10 tot 12 maanden.


YOEP

Wij zijn een kinder- en jeugdpsychiatrische organisatie die zich concentreert op het raakvlak van gezin, onderwijs en zorg. Vanuit deze invalshoek leveren wij maatwerk met een professioneel team en gebruiken wij innovatieve instrumenten. We onderzoeken wat nodig is, een plan maken en behandeling geven om de jongere zo snel mogelijk op weg te helpen. één van onze psychologen of orthopedagogen is 1,5 dag per week op school aanwezig. We sluiten aan bij overleggen met school, nemen soms een kijkje in de klassen en helpen school als zij vragen hebben.

Klik hier voor een filmpje over de werkwijze van Yoep. 

Sensa Zorg

Kinderen en jongeren kunnen door hun gedrag of beperking zorgen voor overbelasting en problematiek van uiteenlopende aard, waardoor spanningen in een gezin flink kunnen oplopen. Sensa Zorg kan hulp bieden in deze gezinnen wanneer één of meerdere kinderen geïndiceerd zijn voor pedagogische ondersteuning en/of begeleiding. In ons werk houden wij rekening met de cultuur binnen het gezin en van het gezin.  Onze hulp kan variëren van individuele schoolbegeleiding tot structuur aanbrengen in de dag totdat het kind naar bed gaat. Ook hulp bij het zoeken naar geschikte vrijetijdsbestedingen en het begeleiden daarvan ziet Sensa Zorg als een belangrijke taak. 

De hulpvraag van kind en/of ouders bepaalt uiteindelijk hoe de ondersteuning eruit gaat zien en in overleg met de cliënt(en) wordt deze ondersteuning afgestemd. De ondersteuning is erop gericht om de cliënt te stimuleren in de sociaal-emotionele, motorische en/of cognitieve ontwikkeling. Dit doen wij vanuit een systeemgerichte benadering. Wij richten ons o.a. op:

  • Vergroten/bevorderen van de zelfredzaamheid/zelfstandigheid;
  • Stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling;
  • Stimuleren van de motorische en/of cognitieve ontwikkeling;
  • Opbouwen van een positief zelfbeeld;
  • Aanbrengen van structuur;
  • Aanbrengen/verbeteren van het dagelijkse ritme;
  • Leren omgaan met regels en grenzen;
  • Leren omgaan met vrijheden;
  • Bewuste keuzes leren maken;
  • Etc., etc.
Gedurende dit gehele traject staat het kind centraal maar zullen ook de ouders een belangrijke rol spelen.


schoolondersteuningsplan

In het schoolondersteuningsplan staat te lezen hoe de zorg aan leerlingen georganiseerd is. Klik hier om het plan te downloaden.