Wat bieden wij

Het onderwijs van onze school is gericht op het zo zelfstandig mogelijk functioneren in onze maatschappij, zowel op het werk als in de vrije tijd. De individuele ontwikkeling wordt  gevolgd door de mentor en het ondersteuningsteam. Iedere leerling krijgt leerstof aangeboden die bij zijn of haar niveau aansluit.  De nadruk ligt op praktijkvakken. 

In de onderbouw volgt de leerling een breed programma aan vakken om kennis te maken met alles wat onze school te bieden heeft. In de midden- en bovenbouw ligt de focus op de specifieke praktijkvakken en gaan de leerlingen stage lopen. Leerlingen van Het Plein worden in eerste instantie niet opgeleid voor een specifiek beroep, maar tot een goede werknemer. 

Een goede werkhouding en sociale vaardigheden staan voorop!

Schoolondersteunings-profiel

Net als ieder mens hebben onze leerlingen sterke kanten en soms ook beperkingen. Wij willen leerlingen zo goed mogelijk begeleiden en vooral aansluiten bij de sterke kanten. Is er extra ondersteuning nodig, dan overlegt de mentor met het zorgteam welke zorg en ondersteuning het beste past. 

Lesaanbod

Het lesprogramma is breed. Leerlingen van Het Plein worden in eerste instantie niet opgeleid voor een specifiek beroep, maar tot een goede werknemer. Een goede werkhouding en sociale vaardigheden staan voorop!

  • Theorie: Op Het Plein krijgen de leerlingen les in de volgende theoretische vakken:  Begrijpend lezen, woordenschat, rekenen en burgerschap.
  • Praktijk: Op het Plein bieden we de volgende praktijkvakken aan: Mediawijsheid, Bewegingsonderwijs, Culturele vorming, Beeldende kunst, Handel, Mobiliteitstechniek, Algemene techniek, Consumptieve techniek, Zorg en Dienstverlening.
  • Sociale vaardigheden en zelfredzaamheid: Sociale vaardigheden zijn heel belangrijk voor het krijgen en behouden van een baan. Daarom hebben we – naast de standaard mentorlessen – een aanbod van speciale groepstrainingen gericht op specifieke behoeftes van leerlingen. 
  • Stage: In het derde leerjaar beginnen leerlingen met interne stage op school en krijgen zij tijd om een stageplek buiten school te zoeken. In de bovenbouw gaan leerlingen 2 tot 3 dagen stage lopen buiten school. Het doel van de stages is het verkennen van interesses, kennismaken met de vele vormen van werken en het oefenen met werknemers- en sociale vaardigheden.

Mijn ontwikkelingsplan en coaching 

Samen met de leerling wordt een ontwikkelingsplan opgesteld (MOP) in Presentis. In dit plan staan de eigen doelen van de leerling beschreven. Ook staat in het plan hoe hij of zij die doelen gaat bereiken 

Uitstroommogelijkheden

Bij de start op Het Plein wordt een brede inschatting gemaakt van het uitstroomperspectief van elke leerling. Aan het eind van leerjaar 3 wordt bekeken wat de leerling heeft laten zien aan vaardigheden en wordt het uitstroomperspectief aangepast. Vanaf leerjaar 4 is het uitstroomperspectief de leidraad voor het onderwijstraject van de leerling. Er zijn 4 uitstroomperspectieven: 

  1. Uitstroom naar dagbesteding
  2. Uitstroom naar beschut werk
  3. Uitstroom naar zelfstandige arbeid
  4. Uitstroom naar een mbo-opleiding op niveau 2